Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
05
березня
2018

Постанова Кабінету Міністрів України №64

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇН?
ПОСТАНОВА
від 25 січня 2018 р. № 64
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. № 256 і
від 2 квітня 2005 р. № 261

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р.
№ 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (Офіційний
вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2006 р.,
№ 22, ст. 1613; 2007 р., № 41, ст. 1619; 2010 р., № 101, ст. 3636; 2015 р.,
№ 20, ст. 553; 2017 р., № 53, ст. 1608, № 80, ст. 2450, № 100, ст. 3059) і
від 2 квітня 2005 р. № 261 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2012 р., № 23, ст. 877;
2016 р., № 6, ст. 297; 2017 р., № 69, ст. 2075) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, що настає за днем її
опублікування, та застосовується з 1 січня 2018 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 64
ЗМІН?,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. № 256 і від 2 квітня 2005 р. № 261
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р.
№ 256:
1) абзац другий пункту 2 постанови викласти в такій редакції:
“ведуть персоніфікований облік отримувачів пільг за соціальною
ознакою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня
2003 р. № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які
мають право на пільги” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177);
житлових субсидій населенню; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю; тимчасової
державної допомоги дітям; допомоги по догляду за особами з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу; державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому
числі на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам,
зазначеним у пунктах 1—3 частини першої статті 7 Закону України “Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю”);”;
2) у Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого зазначеною
постановою:
у пункті 1, абзаці одинадцятому пункту 6, пункті 9 слова і цифри
“інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги
дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу” замінити словами і цифрами “особам з інвалідністю з
дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі на догляд (крім
державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1—
3 частини першої статті 7 Закону України “Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю”),”;
у тексті Порядку слова і цифри “інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I
чи II групи внаслідок психічного розладу” замінити словами і цифрами
“особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу, державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому
2
числі на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам,
зазначеним у пунктах 1—3 частини першої статті 7 Закону України “Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю”)”.
2. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної
соціальної допомоги на догляд, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261:
1) пункт 3 після слів “які втратили працездатність” доповнити
словами і цифрою “(крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого
годувальника)”;
2) у пункті 4:
абзац третій викласти в такій редакції:
“інформація про склад сім’ї (зазначається в декларації про доходи та
майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).”;
абзац четвертий виключити;
3) у пункті 5:
у підпункті 1:
в абзаці першому цифри “63” і “1958” замінити відповідно
цифрами “65” і “1960”;
в абзаці дванадцятому цифри і слово “31 грудня” замінити цифрами і
словом “30 вересня”;
доповнити підпункт абзацами такого змісту:
“63 роки 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по
31 березня 1959 року;
64 роки — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня
1959 року;
64 роки 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по
31 березня 1960 року;
65 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня
1960 року;”;
підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та
дітей померлого годувальника).”;
підпункт 4 виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
“Крім того, право на соціальну допомогу мають:
особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;
діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу
10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав
3
страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з
інвалідністю III групи.”;
4) у пункті 10:
абзаци дев’ятий і десятий викласти в такій редакції:
“копія довідки про реєстрацію місця проживання.
Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та
майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.”;
абзац дев’ятнадцятий виключити;
5) пункт 36 доповнити абзацами такого змісту:
“Виплата засудженій особі призначеної соціальної допомоги
здійснюється органами соціального захисту населення на рахунок установи
виконання покарання за місцем відбування особою покарання.
При цьому не менш як 50 відсотків соціальної допомоги зараховується
установою відбування покарання на особовий рахунок засудженого.”;
6) у пункті 39:
абзац перший викласти в такій редакції:
“39. Виплата державної соціальної допомоги (крім державної соціальної
допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 1—3 пункту 13 цього
Порядку) і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок
субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам.”;
друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: “Виплата
державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах
1—3 пункту 13 цього Порядку, і покриття витрат на її доставку
здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.”.
_____________________