Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
31
травня
2018

Щодо призначення пенсії по інвалідності

Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА
> Мені 40 років, страховий стаж — усього вісім років, оскільки зде- ДЬ більшого працювала неофіційно, дітей не маю. Деякий час про­вадила підприємницьку діяльність. У квітні 2018 р. звернулася за призначенням пенсії по інвалідності III групи від загального захво­рювання. У Пенсійному фонді мені відмовили в призначенні пенсії по інвалідності. Чи правомірно це та чи враховується підприємницька діяльність до страхового стажу?

Відповідь. Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ «Про за­гальнообов'язкове державне пенсій­не страхування» (далі — Закон № 1058) визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності.

Залежно від ступеня втрати праце­здатності визначено три групи інва­лідності. Причина, група, час настан­ня інвалідності, строк, на який уста­новлюється інвалідність, визнача­ються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсія по інвалідності признача­ється незалежно від того, коли на­стала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Для того щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід подати до територіально­го управління Пенсійного фонду не пізніше від трьох місяців з дня вста­новлення інвалідності. Якщо особа з інвалідністю заяву на призначення пенсії подасть пізніше, пенсію при­значать з дня звернення.

Обов'язковою умовою для призна­чення таких пенсій за нормами Зако­ну № 1058 є наявність страхового стажу — від одного до 15 років за­лежно від віку особи з інвалідністю та встановленої органами МСЕК групи інвалідності.

Згідно зі ст. 32 Закону № 1058 осо­би, визнані особами з інвалідністю, мають право на пенсію по інвалідно­сті залежно від групи інвалідності за наявності відповідного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, зокрема, для осіб з інвалідністю II та III групи V ВІЦІ від 40 років до досяг­нення особою 42 років включно по­трібно мати не менш як дев'ять років страхового стажу.

Ураховуючи відсутність у Вас де­в'яти років страхового стажу, пенсію у Пенсійному фонді Вам не призна­чать. Вам слід звернутися до управ­ління праці та соціального захисту населення за місцем проживання щодо призначення відповідної дер­жавної соціальної допомоги як особі, яка не має права на пенсію.

Щодо обчислення страхового стажу, то ст. 24 Закону № 1058 ви­значено порядок обчислення страхо­вого стажу.

Страховий стаж — це період (строк), упродовж якого особа підля­гає загальнообов'язковому держав­ному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімаль­ний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється те­риторіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону № 1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, за­раховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що було чинним раніше, крім випадків, передбачених Законом № 1058.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призна­чення (перерахунку) пенсій відповід­но до Закону України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим поста­новою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (да­лі — Порядок № 22-1), для підтвер­дження страхового стажу до 1 січня 2004 р. подаються документи про стаж, визначені Порядком підтвер­дження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутно­сті трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим поста­новою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637, за період роботи починаючи з 1 січня 2004 р. — за да­ними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообо­в'язкового державного соціального страхування.

При цьому період провадження Фі­зичною особою під­приємницької діяльності, крім осіб, які провадили підприємницьку діяль­ність за спрощеною системою опо­даткування. з 1 липня 2000 р. підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за ін­формацію відділу персоніфіковано­го обліку.

Період провадження фізичною осо­бою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 1 січня 2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного подат­ку, або патентом про сплату фіксова­ного розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 1 січня 2004 р. — довідкою з бази даних реєстру застра­хованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Щодо зарахування до страхово­го стажу для визначення права на призначення пенсії періодів ведення підприємницької діяльності за спро­щеною системою оподаткування, то п. З1 Прикінцевих положень Закону № 1058 (зі змінами, що набрали чин­ності з 1 січня 2018 р.) передбачено, що до страхового стажу для визна­чення права на призначення пенсії згідно зі ст. 26 Закону № 1058 (за ві­ком) включаються періоди, зокрема, ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосу­ванням фіксованого податку:

  • з 1 січня 1998 до ЗО червня 2000 р. включно, що підтверджуються довід­кою про реєстрацію як суб'єкта під­приємницької діяльності;
  • з1 липня 2000 до31 грудня 2017р. включно — за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

Обчислення страхового стажу для визначення права на призначення пенсії по інвалідності з урахуван­ням вимог п. З1 Прикінцевих по­ложень Закону № 1058 періодів ве­дення підприємницької діяльності законодавством не передбачено.

Отже, до Вашого страхового стажу зараховано лише ті періоди прова­дження підприємницької діяльності, за які Ви сплачували страхові внески (єдиний внесок).