Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Право іноземця на пенсію за українським законодавством
31
травня
2018

Право іноземця на пенсію за українським законодавством

— Громадянин Молдови має посвідку на проживання в Україні та ни­ні провадить підприємницьку діяльність в Україні. У 2018 р. досягне 60-річного віку. Чи матиме він право на пенсію за українським зако­нодавством?
Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТІОГІНА


— За частиною 4 ст. 8 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних ви­плат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Зако­ном, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами, згода нЬ обов'язковість яких надана Вер­ховною Радою України.

Відповідно до положень ст. 7 Угоди між Урядом України та Урядом Рес­публіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забез­печення (далі — Угода) пенсійне за­безпечення громадян України і гро­мадян Республіки Молдова та членів їхніх сімей здійснюється за законо­давством тієї держави, на території якої вони постійно проживають.

За статтею 8 Угоди для призначен­ня пенсії, в тому числі пенсії на піль­гових умовах та за вислугу років, об­числення трудового (страхового) стажу, накопиченого відповідно до законодавства України і законодав­ства Республіки Молдова, в тому числі і до набрання чинності цією Угодою, а також на території держав, які входили до складу колишнього СРСР до 1 січня 1992 р.. проводиться за законодавством держави, яка призначає пенсію.

При цьому відповідно до ст. 9 Уго­ди для громадян однієї держави, які переселилися на територію іншої держави і працювали після пересе­лення, розмір пенсії обчислюється із заробітку (прибутку) після пересе­лення, за умови дотримання міні­мально потрібного періоду праці для обчислення заробітної плати для призначення пенсії за законодав­ством держави переселення.

Для громадян однієї держави^ які після переселення на територію ін­шої держави не працювали або не відповідають умовам ч. 1 цієї статті, розмір пенсії обчислюється із серед­ньої заробітної плати працівника від­повідної професії і кваліфікації, за­йнятого аналогічною діяльністю на час призначення пенсії тією держа­вою, на територію якої ці громадяни переселилися.

У разі неможливості визначення середнього заробітку в наведеному порядку розмір пенсії обчислюється із середньої заробітної плати, яка склалася на час призначення пенсії на території тієї держави, куди пере­селився громадянин.

За статтею 11 Закону № 1058 за­гальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підляга­ють, зокрема, громадяни України, іноземці (якщо іншого не встановле­но міжнародними договорами, зго­да на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства:

які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства Украї­ни, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділен­нях та інших відокремлених підроз­ділах цих підприємств та організа­цій, громадських об'єднаннях, фі­зичних осіб — підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (кон­тракту). або працюють на інших умовах, передбачених законодав­ством, або виконують роботи (нада­ють послуги) на таких підприєм­ствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивіль­но-правового характеру:

фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систе­му оподаткування.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призна­чення (перерахунку) пенсій відповід­но до Закону України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим поста­новою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (да­лі — Порядок № 22-1), для підтвер­дження страхового стажу до 1 січня 2004 р. подаються документи про стаж, визначені Порядком підтвер­дження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутно­сті трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим поста­новою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 (далі — Порядок № 637), а за період роботи починаю­чи з 1 січня 2004 р. — довідка за да­ними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообо­в'язкового державного соціального страхування.

При цьому період провадження фі­зичною особою підприємницької ді­яльності, крім осіб, які провадять під­приємницьку діяльність за спроще­ною системою оподаткування, з 1 лип­ня 2000 р. підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоні­фікованого обліку.

Період провадження фізичною особою підприємницько? діяльності за спрощеною системою оподатку­вання до 1 січня 2004 р. підтверджу­ється спеціальним торговим патен­том, або свідоцтвом про сплату єди­ного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибут­кового податку з громадян, або до­відкою про сплату страхових внесків, а з 1 січня 2004 р. — довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікова­ного обліку.

При цьому особи, яким пенсія при­значається відповідно до міжнарод­них договорів (угод) у галузі пенсій­ного забезпечення, подають доку­менти про стаж як до, так і після 1 січ­ня 2004 р., визначені Порядком № 637.

Пунктом 2.22 Порядку № 22-1 ви­значено, що документ, який засвід­чує місце проживання особи. — це паспорт або довідка відповідних ор­ганів з місця проживання (реєстра­ції), в тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземці та особи без громадянства подають також посвідку на постійне проживання

За дотримання цих вимог грома­дянинові Молдови може бути при­значено пенсію за досягнення пен­сійного віку та наявності страхового стажу, визначеного ст. 26 Закону № 1058 (для призначення пенсії у 60-річному віці чоловікам у 2018 р. потрібно мати не менш як 25 років страхового стажу).