Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
12
липня
2018

Щодо призначення пенсії по інвалідності

Який страховий стаж потрібний для призначення пенсії по інвалідності та який її розмір?

Роз 'яснюе заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНАВідповідь. Згідно зі статтею 32 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ/ «Про загальнообов'язко­ве державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) особи, визна­ні особами з інвалідністю, мають право на пенсію по інвалідності за­лежно від групи інвалідності за наяв­ності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією: для осіб з інвалідністю І групи: до досягнення особою 25 років включно — один рік;

від 26 до 28 років включно — два роки;

від 29 до 31 року — три роки; від 32 до 34 років — чотири роки; від 35 до 37 років — п'ять років; від 38 до 40 років — шість років; від 41 до 43 років — сім років; від 44 до 48 років — вісім років; від 49 до 53 років — дев'ять років; від 54 до 59 років — 10 років; для осіб з інвалідністю II та III групи: до досягнення особою 23 років включно — один рік; від 24 до 26 років — два роки; від 27 до 28 років — три роки; від 29 до 31 року — чотири роки; від 32 до 33 років — п'ять років; від 34 до 35 років — шість років; від 36 до 37 років — сім років; від 38 до 39 років — вісім років; від 40 до 42 років — дев'ять років; від 43 до 45 років — 10 років; від 46 до 48 років — 11 років; від 49 до 51 року — 12 років; від 52 до 55 років — 13 років; від 56 до 59 років — 14 років. Особи, яким установлено інвалід­ність після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазна­ченого абзацом першим ч. 1 ст. 26 За­кону № 1058 (не менш як 15 років).

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, ка­ліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в масових акціях громадського про­тесту в Україні з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Ре­волюції Гідності), в особи, яка звер­нулася за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 до ЗО квітня 2014 р.. то пенсія по інвалід­ності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

За нормами ст. 33 Закону № 1058 пенсія по інвалідності за­лежно від групи інвалідності при­значається в таких розмірах:

особам з інвалідністю І групи — 100% пенсії за віком;

особам з інвалідністю II групи — 90% пенсії за віком;

особам з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком.

При цьому пенсія за віком визна­чається за нормами ст. 27 і 28 Закону N° 1058 та залежить від страхового стажу і заробітку особи, з якого спла­чено страхові внески.

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої від­повідно до ст. 27 і 28 Закону № 1058, за наявності такого страхового стажу:

у жінок — 20 років, у чоловіків —

   25 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

у жінок — 21 року, у чоловіків —

   26 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 48 років-включно;

у жінок — 22 років, у чоловіків —

   27 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;

у жінок — 23 років, у чоловіків —

28 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;

у жінок — 24 років, а у чоловіків —

29 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;

у жінок — 25 років, у чоловіків —

30 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, пе­редбаченого ст. 26 Закону № 1058, та особи з інвалідністю III групи за їх­нім вибором мають право на призна­чення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповід­но до ст. 27 і 28 Закону № 1058, за наявності страхового стажу: у чоло­віків — 35, у жінок — 30 років.


Право на дострокову пенсію

Чи мають право на достро­кову пенсію члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здо­ров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності?

.

Відповідь. З 21 лютого 2018 р. на­брали чинності зміни, внесені Зако­ном України від 08.02.2018 р. № 2281-VIII «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо підвищення пенсій» до Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-І\/ «Про загаль­нообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), якими надано право на достроковий вихід на пенсію членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок по­ранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Частину 1 ст. 115 Закону № 1058 до­повнено п. 5, за нормами якого право на дострокову пенсію за віком мають члени сімей осіб, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис­ту», відповідно до абзацу чотирнадця­того п. 1 ст. 10 зазначеного Закону.

До них належать: дружини (чоло­віки), якщо вони не взяли повторного шлюбу; діти, які стали особами з ін­валідністю до досягнення повноліття (до 18 років); батьки.

Тобто починаючи з 21 лютого 2018 р. сім'ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержа­них підчас участі в Революції Гідності, а також сім'ї осіб, яким посмертно при­своєно звання Героя України за грома­дянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад де­мократії, прав і свобод людини, само­віддане служіння українському народо­ві, виявлені під час Революції Гідності, мають право на дострокову пенсію.

Абзац чотирнадцятий п. 1 ст. 10 За­кону про статус ветеранів війни не по­ширюється на сім'ї працівників міліції, осіб, які проходили службу в право­охоронних органах спеціального при­значення, військовослужбовців внут­рішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок по­ранень, каліцтва, контузії чи інших уш­коджень здоров'я, одержаних під час виконання службових обов'язків, по­в'язаних з подіями Революції Гідності.

Дострокова пенсія за віком призна­чається після досягнення чоловіками 55 років та за наявності страхового стажу — не менш як 25 років, жінка­ми — 50 років та за наявності страхо­вого стажу — не менш як 20 років.

Розмір цих пенсій визначається за нормами Закону № 1058. Алгоритм визначення їхніх розмірів аналогічний алгоритму визначення розміру пен­сії, яка призначається за досягнення загальновстановленого пенсійного віку. Розмір таких пенсій залежить від страхового стажу та заробітку особи, з якого сплачено страхові внески.