Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Щодо допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо травма сталася внаслідок алкогольного чи іншого сп'яніння, не надається
27
липня
2018

Щодо допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо травма сталася внаслідок алкогольного чи іншого сп'яніння, не надається

Порядок, умови видачі та про­довження листків непрацездатно­сті визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що за­свідчують тимчасову непрацездат­ність громадян, затвердженою на­казом Міністерства охорони здо­ров'я України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), порядок заповнення листка непра­цездатності — Інструкцією про по­рядок заповнення листка непраце­здатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.11.2004 р. № 532/274/1 Зб-ос/1406 (далі - Інструкція № 532).

Відповідно до пункту 1.1 Інструкції № 455 тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності.

У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непраце­здатності до відновлення праце­здатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видає­ться листок непрацездатності, що обраховується в календарних днях (п. 2.1 Інструкції № 455).

Пунктом 1 Інструкції № 532 ви­значено, що листок непрацездат­ності — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та матеріально­го забезпечення застрахованої особи в разі тимчасової непраце­здатності, вагітності та пологів.

Як відомо, влітку зростають ризи­ки, пов'язані з травмами через ак­тивну діяльність і відпочинок. Водно­час нерідко люди, які хочуть одержа­ти листок непрацездатності, бувають напідпитку.

Заступник директора Департа­менту фінансового контролю та аудиту — начальник.відділу медич­ної експертизи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Украї­ни Олена Єлєзова зазначила, що в разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння чи дії нарко­тиків, видається листок непраце­здатності з обов'язковою познач­кою про це в ньому та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарно­го хворого (п. 2.10 Інструкції № 455).

Крім того, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 23 Зако­ну України від 23.09.99 р. № 1105-ХІ\/ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, якщо травма сталася внаслідок алкогольного, наркотичного, ток­сичного сп'яніння або дій, пов'яза­них з таким сп'янінням.

Згідно з п. З ст. ЗО Закону № 1105 рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забез­печення та надання соціальних послуг ухвалює комісія (уповноважений) із соціального страхування.

Нагадуємо, що комісія (уповно­важений) із соціального страхуван­ня контролює правильне нараху­вання і своєчасну виплату матері­ального забезпечення, ухвалює рі­шення про відмову в його призна­ченні, припинення виплати матері­ального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків не­працездатності та інших докумен­тів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та со­ціальних послуг.