Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Утрачено документи про заробіток: як підтвердити заробітну плату для обчислення пенсії
09
листопада
2018

Утрачено документи про заробіток: як підтвердити заробітну плату для обчислення пенсії

Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії в разі втрати документів про її нарахування та виплату затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 р. № 919.

Цей механізм визначення заробітку застосовується:

  • у разі втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) у зв'язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від за­страхованої особи обставин;
  • якщо страховий стаж особи починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, тобто коли законо­давством передбачено обов'язковість надання довідки про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв, а надати довідку про заробітну плату за інші 60 календарних місяців страхового стажу поспіль неза­лежно від перерв до 1 липня 2000 р. пенсіонер не може через відсутність документів про заробітну плату;
  • для підтвердження заробітку, одержаного лише за основним місцем роботи;
  • для призначення пенсії.

Порядок визначення заробітку для призначення пенсії в разі втрати первинних документів про нарахування особі заробітної плати

За наявності підприємства, установи, організації, де працювала особа, або їхнього правонаступника заробіт­на плата визначається виходячи з розміру середньої за­робітної плати за відповідною професією (посадою) на такому підприємстві (в установі, організації), що склала­ся в кожному місяці роботи, за який утрачено документи про нарахування та виплату заробітної плати (доходу).

Якщо на підприємстві, в установі, організації або в їх­нього правонаступника відсутні відповідні професії (по­сади), заробітна плата визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на такому підприємстві (в установі, організа­ції) або в їхнього правонаступника, що склалася в кожно­му місяці роботи, за який утрачено документи.

У випадку повної втрати первинних документів про на­рахування та виплату підприємствами, установами, ор­ганізаціями заробітної плати (доходу) за відповідний пе­ріод заробітна плата визначається за відповідною про­фесією (посадою) на такому підприємстві (в установі, організації) за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

Довідка про заробітну плату в такому разі надається підприємством, установою, організацією, де працює (працювала) особа, або їхнім правонаступником.

Якщо підприємство ліквідоване

Якщо підприємство (установу, організацію) ліквідова­но. а документи до органу вищого рівня або архівним установам не передано, заробітна плата для призначен­ня пенсії визначається виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогіч­ною професією (посадою), передбаченої відповідною га­лузевою угодою, за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

Хто видає довідки про заробітну плату Такі довідки видають управління праці та соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держ­адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та со­ціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Слід зазначити, що колишнім працівникам банків, їхніх філій (структурних підрозділів), якщо завершено проце­дуру ліквідації банку, а документи до органу вищого рівня або архівних установ не передано, довідки про заробітну плату видає за відповідний період Національний банк України виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною посадою (про­фесією) у філіях (структурних підрозділах) відповідного ліквідованого банку (за наявності таких даних).

Застосування мінімальної заробітної плати для обчислення заробітку На бажання особи, якій призначається пенсія, у всіх на­званих випадках коефіцієнт заробітної плати (доходу) за кожен місяць, за який утрачено первинні документи про нарахування та виплату заробітної плати (доходу), визна­чається виходячи з мінімальної заробітної плати за відпо­відний період.

Підтвердження втрати документів про нарахування заробітної плати Відсутність на підприємстві, в установі, організації або в їхнього правонаступника документів про нарахування та виплату заробітної плати (доходу), а також час та при­чини, що призвели до втрати таких документів, підтвер­джуються довідкою роботодавця, правонаступника, ор­гану вищого рівня, Національного банку України щодо ліквідованих банків або відповідної архівної установи.

Утрата документів про заробіток після 1998 р. Заробітна плата (дохід) для призначення пенсії за пері­од страхового стажу застрахованої особи за кожний мі­сяць страхового стажу починаючи з 1 січня 1998 р. визна­чається за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків і Державного реєстру загальнообо­в'язкового державного соціального страхування. За від­сутності таких даних заробітна плата визначається у на­званому порядку.