Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
26
липня
2019

Липневий перерахунок пенсій

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 липня 2019 р. розмір про­житкового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність, збільшився з 1497 до 1564 грн. Крім того, 26 червня 2019 р. Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову № 543, якою передба­чено підвищення розміру пенсій найбільш вразли­вим верствам пенсіонерів. У зв'язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено відповідні перерахунки пенсій.

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий[1] стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пен­сію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначе­ний прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та до­плату за понаднормовий стаж визначають з урахуван­ням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з липня такі пенсії перераховано.

Якщо розмір пенсії особи, обчислений за форму­лою, наведеною ст. 27 Закону України від 29.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), не перевищує розміру прожиткового міні­муму, встановленого для осіб, що втратили праце­здатність, доплату за понаднормовий стаж визнача­ють, ураховуючи розмір пенсії особи.

Прерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (ч. З ст. 42 Закону N9 1058).

Мінімальні пенсії шахтарям

Чи перераховано мінімальні розміри пенсії шахтарям?

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюєть­ся чинність Закону України «Про підвищення престижно­сті шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, за­твердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюєть­ся незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80% заробітної плати (доходу) особи, визначеної відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановле­ного для осіб, які втратили працездатність.

Отже, якщо шахтар не працює та його пенсія вста­новлена у трикратному розмірі прожиткового міні­муму, встановленого для осіб, які втратили праце­здатність, то з липня поточного року його розмір під­вищився до 4692 грн.

Працюючим шахтарям у разі подальшого звільнен­ня з роботи та звернення до управління Пенсійного фон­ду України за місцем проживання з відповідною заявою пенсія буде перерахована з дня, наступного за днем звільнення.

Мінімальний розмір пенсійної виплати

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 установлено, якщо щомісячний розмір пенсій­них виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додат­кових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індекса­ції та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам нада­ється щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Тож із липня 2019 р. пенсійна виплата не може бути менш ніж 1564 грн.

Щомісячна доплата до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів

Розмір щомісячної доплати до пенсії в разі втрати году­вальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе­сійного захворювання, на кожного непрацездатного чле­на сім'ї з 1 липня становить 1564 грн.

Пенсія в разі втрати годувальника

Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону № 1058 пенсія в разі втрати году­вальника призначається в розмірі: на одного непраце­здатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком померлого го­дувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника при­значається в зазначених розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 (зі змінами) установлено, якщо щомісячний роз­мір пенсійної виплати, зокрема в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника (з урахуванням надба­вок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової до­помоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, уста­новлених законодавством, крім пенсій за особливі заслу­ги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає на одного непрацездатного члена сім'ї 100%, на двох — 120%, на трьох і більше — 150% прожиткового мінімуму, встанов­леного законом для осіб, які втратили працездатність, та­ким особам надається щомісячна державна адресна до­помога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

З 1 липня 2019 р. у зв'язку зі збільшенням прожитково­го мінімуму та з урахуванням державної адресної допо­моги мінімальні розміри цих пенсій відповідно стано­влять: 1564 грн (1564 грн х 100%); 1876,80 грн (1564 грн х 120%); 2346 грн (1564 грн х 150%).

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, не може бути нижче від двох розмірів прожиткового мініму­му для осіб, які втратили працездатність. Тому з липня 2019 р. це —3128 грн (1564 грн х 2).

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 1564 грн, обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні випла­ти ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для пен- сіонерів-військовослужбовців та в разі втрати годуваль­ника, призначених членам їхніх сімей, надбавки на утри­манців відповідно до Закону України «Про пенсійне за­безпечення осіб, звільнених з військової служби, та де­яких інших осіб».

Підвищення до пенсій почесним донорам

За статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» до пенсії почесним донорам України вста­новлюється надбавка у розмірі 10% затвердженого про­житкового мінімуму на одну особу в розрахунку на мі­сяць.

Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 липня 2019 р. становить — 1936 грн.

Тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з липня поточного року — 193,60 грн.

Перерахунок надбавок та підвищень до пенсій, якщо їх­ній розмір визначається від прожиткового мінімуму, про­ведено всім пенсіонерам, які їх мають, та незалежно від того, працює пенсіонер чи ні.

Збільшення максимального розміру пенсії

За статтею 27 Закону № 1058 максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі за­слуги перед Україною, індексації та інших доплат до пен­сії, встановлених законодавством, крім доплати до над­бавок окремим категоріям осіб, які мають особливі за­слуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втра­тили працездатність. Тож із липня максимальний розмір пенсії становить 15640 грн.

Якщо є 30та 35 років страхового стажу...

З 1 липня 2019 р. постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 26.06.2019 р. № 543 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — постанова № 543) встановлено доплату до пенсії особам, які одер­жують пенсію (незалежно від факту роботи), призначену відповідно до Закону № 1058, мають страховий стаж для жінок — ЗО років, для чоловіків — 35 років, розмір якої на 1 липня 2019 р. з урахуванням передбачених законодав­ством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2000 грн.

Перерахунок пенсій з 1 липня 2019 р. органами Пенсій­ного фонду України проведено автоматично без звер­нення пенсіонерів. Розмір підвищення пенсії кожної осо­би визначено індивідуально (як різницю між одержува­ним розміром пенсійної виплати на 1 липня 2019 р. та 2000 грн).

Крім того, постановою № 543 розширено коло осіб, що мають право на обчислення розміру пенсії виходячи з

п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року згідно з п. 9-1 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту гро­мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

До кола таких осіб належать військовослужбовці, зок­рема військовозобов'язані, призвані на військові збори, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської ка­тастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військо­вих навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби (військових зборів) і вна­слідок цього стали особами з інвалідністю.

З 1 липня 2019 р. таким особам пенсію по інвалідності обчислено з п'ятикратного розміру мінімальної заробіт­ної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 р. — 4173 грн, за формулою:

П = (Зс х Кзс х Кв): 100%;

де П— розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній по­казник за 2014,2015 та 2016 р. — 3764,40 грн (цей показ­ник з березня поточного року збільшено на 1,17 (поста­нова Кабміну від 20.02.2019 р. № 124);

Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який ураховується під час обчислення пенсії;

Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який ураховується під час обчислення пенсії, визначається за формулою:

Кзс = (Зп(мін) х 5): Зс1;

де Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 р.;

 Зс1— середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої спла­чено страхові внески за рік, що передує відповідному року.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визна­чається як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи.

Збільшення мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю внаслідок війни

Постановою № 543 внесено зміни до абзацу другого п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 656 «Про встановлення щомісячної державної адрес­ної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій», яка передбачає вста­новлення мінімальної пенсійної виплати особам з інва­лідністю внаслідок війни встановленням щомісячної дер­жавної адресної допомоги.

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії при­значається, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, ці­льової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає, зокрема, у осіб з інвалідністю внаслідок війни:

для осіб з інвалідністю І групи — 650% х 1564 грн = = 10166 грн;

для осіб з інвалідністю II групи — 525% х 1564 грн = = 8211 грн;

для осіб з інвалідністю III групи — 360% х 1564 грн = = 5630 грн.

Тож з 1 липня поточного року проведено також пере­рахунок пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни (збільшено розмір державної адресної щомісячної допомоги, а відтак і розміру пенсійної виплати).

[1] Повний страховий стаж:

  • 20 років — для жінок та 25 років — для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено до 1 жовтня 2011 р. та які після цієї дати не проводили перерахунку пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії);
  • ЗО років — для жінок та 35 років — для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але після їм проведено перерахунок пенсії з ураху­ванням страхового стажу та заробітку, набутого після при­значення (попереднього перерахунку) пенсії).