Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
23
вересня
2019

Пенсійне забезпечення

Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА


Щодо зарахування до страхового стажу

Чи передбачено чинним законодавством зара­хування до страхового стажу батьків часу догля­ду за дитиною, яка є потерпілою внаслідок Чорно­бильської катастрофи?

М. Гусакова, Вінницька обл.

Відповідь. Оскільки такі батьки не є особами, які підля­гають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, час догляду за дитиною, яка є потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, після 1 січня 2004 р. до страхового стажу не зараховується.

Водночас, якщо такий догляд мав місце до 1 січня 2004 р.. то до страхового стажу одному з батьків, який не працював та доглядав таку дитину до досягнення нею 12-річного віку, період догляду буде зарахований до страхового стажу.

Таке право надано ст. ЗО Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

■ Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим по­становою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637, час догляду одного з батьків за потерпілою від Чорнобильської катастрофи дитиною до досягнення нею 12-річного віку встановлюється на підставі:

свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть);

посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської ка­тастрофи, або довідки про видачу такого посвідчення;

заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, перед­баченою п. 13 ст. ЗО Закону України «Про статус і соціаль­ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи»;

документів про те, що до досягнення дитиною 12-річ­ного віку один з батьків не працював.

Документами, які підтверджують те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював, є ви­писка з трудової книжки. Крім того, враховують дані про те, що особа не перебувала на обліку як фізична особа — підприємець.

. Чи зараховується до страхового стажу під час і призначення пенсії час проживання дружини з чоловіком-військовослужбовцем у місцевостях, де не було можливості працювати за спеціальністю?

В. Тимочко, Житомирська обл. Відповідь. Статтею 11 Закону України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — За­кон) визначено коло осіб, які є застрахованими, а ст. 14 За­кону — коло осіб, які є страхувальниками за цих застрахо­ваних осіб. Дружини військовослужбовців (якщо вони не працюють) не є застрахованими, а відтак ці періоди, якщо вони мали місце після 1 січня 2004 р., не зараховуються до страхового стажу під час обчислення розміру пенсії.

Водночас ч. 4 ст. 24 Закону визначено, що періоди тру­дової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинно­сті цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що було чинним раніше (до 1 січня 2004 р.).

Згідно зі ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпе­чення» період (до 1 січня 2004 р.) проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і війсь­ковослужбовців надстрокової служби з чоловіками в міс­цевостях, де була відсутня можливість для їхнього праце­влаштування за спеціальністю, зараховується до стажу роботи, але не більш як 10 років.

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або від­повідних записів у ній, затвердженим постановою Кабіне­ту Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 (п. 13, зі змінами, внесеними постановою від 30.01.2019 р. № 109) визначе­но, що період проживання дружини військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) з чоловіком у місцевостях, де не було можливості для її працевлашту­вання за спеціальністю, підтверджується довідками (дода­ток 4), виданими командирами (начальниками) військових частин, військових навчальних закладів на підставі доку­ментів, які підтверджують зазначений період.

При цьому для дружини військовослужбовця, звільне­ного з військової служби, період проживання до 1 січня 2004 р. з чоловіком у місцевостях, де не було можливості для її працевлаштування за спеціальністю, підтверджуєть­ся довідками, які видаються військовими комісаріатами, за період проживання:

у гарнізонах, розташованих за кордонами колишнього СРСР та України, — на підставі особової справи звільне­ного військовослужбовця та документів про перетин дер­жавного кордону дружиною військовослужбовця;

у гарнізонах, розташованих у межах колишнього СРСР, України та країн — членів Співдружності Незалежних Держав, — на підставі особової справи звільненого вій­ськовослужбовця, довідки місцевих органів влади про період фактичного проживання (реєстрації, прописки) дружини військовослужбовця у відповідній місцевості та довідки установи державної служби зайнятості про не­можливість працевлаштування дружини військовослуж­бовця за спеціальністю у відповідній місцевості.

Право на перепризначення пенсії

ьЖінці призначили дострокову пенсію як матері ідитини з інвалідністю. Після цього вона не пра­цювала. У січні 2020 р. жінці виповниться 60 років. Чи буде їй призначено пенсію у зв'язку з досягнен­ням пенсійного віку?

Л. Павлова, м. Суми

Відповідь. Згідно зі статтею 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (п. 3) жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалід­ністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку. мають право на дострокову пенсію за віком після до­сягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менш як 15 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо вихо­вував п'ятьох або більше дітей чи дитину з інвалідністю батько, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового ста­жу не менш як 20 років.

Пенсія за віком, у тому числі і призначена достроково, призначається довічно. Перепризначення пенсії у зв'язку з досягненням загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачене.

Слід зазначити, що жінки, які народилися в січні 1960 р., право на пенсію за віком мають за досягнення віку 58 років шести місяців за наявності 25 років стра­хового стажу.