Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
23
вересня
2019

Право на пенсію за віком на пільгових умовах

Роз 'яснює головний спеціаліст Головного управління заробітної плати та умов праці Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Тетяна ХОРОМСЬКА


* Трудовий договір із працівником укладено в ЖЬ 2015 р. за професією «електромонтер з ре­монту та обслуговування електроустаткування». В період укладення трудового договору була чинною постанова Кабміну від 16.01.2003 р. № 36, у якій була назва цієї професії, атестацію робочого місця проведено в 2014 р., підтвер­джено наявність шкідливих факторів, право на пенсію на пільгових умовах (Список № 2).

Постанова № 36 була скасована постановою від 24.06.2018 р. N9 461, у першій редакції якої назва професії «електромонтер з ремонту та об­слуговування електроустаткування» відсутня.

Постановою від 04.07.2017р. № 479 (набрала чинності 1 січня 2018 р.) внесено зміни до поста- Т нови № 461, доповнено Списки N9 1 і N9 2 пунк­том «Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва».

З моменту укладення трудового договору та по теперішній час записи про зміну працівником міс­ця роботи, про працевлаштування за іншою про­фесією в трудовій книжці працівника відсутні.

Чи включається до стажу, що дає право на пен­сію за віком на пільгових умовах, період з 3 серпня 2016 до ЗО вересня 2018 р. включно за умови не- підтвердження затвердженою 1 жовтня 2018 р. атестацією робочих місць права на пільгове пен­сійне забезпечення?

                                                                                         С. Шевчук, м. Дніпро

Відповідь. За статтею 114 Закону України «Про загаль­нообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) право на пенсію за віком на пільгових умовах не­залежно від місця останньої роботи мають особи, які пра­цювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших ро­ботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, за- черджених Кабінетом Міністрів України, та за результа­ти атестації робочих місць.

Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах £ насамперед наявність професії (поса­ди) та виробництва у конкретному Списку, а також під­твердження відповідних умов праці працівника за резуль­татами атестації робочих місць за умовами праці впро­довж повного робочого дня (не менш ніж 80% встановле­ної тривалості для такої категорії працівників).

Згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Мі­ністрів України від 04.07.2017 р. № 479 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і по­казників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (далі — постанова N9 479), яка набрала чинності з 1 січня 2018 р., певні розділи, зокрема розділи Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і по­казників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. №461 (далі —Списки №1 і №2), доповнено новими позиціями: «Працівники, зайняті ре­монтом устаткування в умовах діючого виробництва.».

Ці позиції Списків № 1 і № 2 стосуються саме тих праців­ників, які зайняті ремонтом устаткування (в місцях його встановлення) в умовах діючих виробництв, перелічених у відповідних розділах. На працівників ремонтного персона­лу. які виконують роботи з поточного ремонту устаткування, зупиненого на ремонт, ця позиція Списку не поширюється.

Відповідно до п. 4.1 цього Порядку застосування Спис­ків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показ­ників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пен­сію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Мін'юсті України 01.12.2005 р. за № 1451/11731 (далі — Порядок), підчас призначення пенсії за віком на пільгових умовах для за­рахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п'ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджене за ре­зультатами атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно з п. З Порядку під час визначення права на пен­сію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їхнього внесення до Списків за умови підтвердження документа­ми відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 р. та за результатами проведення атеста­ції робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 р.

Отже, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких уперше включено до Списків № 1 і № 2 згідно з по­становою № 479, зокрема працівників ремонтних служб, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого вироб­ництва, які продовжили працювати за відповідними про­фесіями (посадами) після 1 січня 2018 р. і умови праці та­ких працівників не змінювалися, може бути зараховано весь період їхньої роботи за відповідними професіями (посадами) у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У разі докорінної зміни умов і характеру праці (вироб­ництво, робота, робоче місце), що дають право на при­значення пенсії за віком на пільгових умовах, для підтвер­дження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація. Результати такої атестації застосовуються з дати видання наказу підпри­ємства про її результати.

Згідно з п. 10 Порядку для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку з оформленими належним чином записа­ми про займану посаду і період виконуваної роботи, ви­писку з наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передба­чену п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637.

У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зара­ховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їхні номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку.

Таким чином, періоди роботи, що підлягають зараху­ванню до пільгового стажу, визначає підприємство (уста­нова) або його правонаступник з урахуванням умов і ха­рактеру праці конкретного працівника та вимог законо­давства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.