Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Постанова Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004 року
25
жовтня
2019

Постанова Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004 року

Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 169 ( 169-2013-п ) від 20.03.2013
N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Відповідно дочастинишостоїстатті7 Закону України "Про
соціальніпослуги"(966-15)КабінетМіністрівУкраїни
п о с т а н о в л я є:

1. ЗатвердитиПорядокпризначенняівиплатикомпенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги (додається).

2. РадіміністрівАвтономноїРеспублікиКрим,обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під
часформування проектів відповідних місцевих бюджетів передбачати
згідноізстаттями89 і 91 Бюджетного кодексу ( 2456-17 ) кошти
дляздійснення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають
соціальніпослуги,ускладі видатків на фінансування місцевих і
державних програм соціального захисту та соціального забезпечення.
{Пункт2іззмінами,внесенимизгідно з Постановою КМ N 428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }


Прем'єр-міністр України       в.янукович

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 558

ПОРЯДОК
призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги


{ У тексті Порядку слова "орган праці та соціального захисту
населення"увсіхвідмінкахіформахчислазамінено
словами"структурнийпідрозділзпитаньсоціального
захисту населення районної,районної у м. Києві державної
адміністрації,виконавчогооргануміськоїради"у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }


1. Непрацюючимфізичнимособам,якіпостійнонадають
соціальніпослугигромадянампохилоговіку,інвалідам,
дітям-інвалідам,хворим,якінездатні до самообслуговування і
потребуютьпостійноїсторонньоїдопомоги(крімосіб,що
обслуговуютьсясоціальнимислужбами),призначаєтьсящомісячна
компенсаційна виплата (далі - компенсація).

2. Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму
для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги
інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянампохилоговіку,якізависновком
лікарсько-консультаційноїкомісіїпотребуютьпостійного
сторонньогодоглядуі не здатні до самообслуговування, інвалідам
IIгрупитадітям-інвалідам; { Абзац третій пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

7відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги
інвалідамIIIгрупитахворим,якізависновком
лікарсько-консультаційноїкомісіїпотребуютьпостійного
сторонньогодоглядуінездатні до самообслуговування. { Абзац
четвертийпункту2в редакції Постанови КМ N 428 ( 428-2014-п )
від 10.09.2014 }

Компенсаціяфізичнимособам,якідосягли пенсійного віку,
визначеногостаттею26ЗаконуУкраїни "Про загальнообов’язкове
державнепенсійнестрахування"(1058-15),та інвалідам, що
надаютьсоціальніпослуги,призначаєтьсяу зазначених розмірах
виходячизпрожитковогомінімумудляосіб,яківтратили
працездатність.{ Абзацп'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ
N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

3. Фізична особа,яка надаєсоціальніпослуги,маєправо
одержуватитількиоднукомпенсаціюнезалежновідкількості
обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

4. Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам,
яким призначено:

державнусоціальнудопомогуна догляд відповідно до Закону
України"Продержавнусоціальнудопомогуособам, які не мають
правана пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) або надбавку на догляд
додержавноїсоціальноїдопомоги згідно із Законом України "Про
державнусоціальнудопомогуінвалідамздитинствата
дітям-інвалідам" ( 2109-14 );

надбавкуна догляд або державну соціальну допомогу на догляд
відповіднодоЗаконівУкраїни"Пропенсійнезабезпечення"
(1788-12)і"Пропенсійнезабезпеченняосіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 );

відшкодуваннявитрат на надання послуг по догляду відповідно
доЗаконуУкраїни"Прозагальнообов’язковедержавне соціальне
страхуваннявіднещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 );

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують
допомогуна догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну
допомогу" ( 1489-14 );

3)фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній
основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову)
службу;

6)фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилоговіку,інвалідам,хворим,якізависновком
лікарсько-консультаційноїкомісіїпотребуютьпостійного
сторонньогодоглядуінездатнідосамообслуговуваннята
перебуваютьутрудовихвідносинах,утомучислінаумовах
неповного робочого дня (крім роботи вдома).

{Пункт4вредакціїПостановиКМN428 ( 428-2014-п ) від
10.09.2014 }

5.Компенсаціяпризначаєтьсяівиплачуєтьсяструктурним
підрозділомзпитаньсоціальногозахистунаселеннярайонної,
районноїум.Києві державної адміністрації, виконавчого органу
міськоїрадизамісцемпроживання,перебуванняособи,якій
надаютьсясоціальніпослуги,з дня подання фізичною особою, яка
надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з
документами,зазначеними у пункті 6 цього Порядку. { Абзац перший
пункту5іззмінами,внесенимизгіднозПостановою КМ N 428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Структурнийпідрозділ з питань соціального захисту населення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органуміськоїради видає заявнику розписку про прийняття заяв і
документів із зазначенням дати їх прийняття.

Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день
реєстраціїструктурнимпідрозділомз питань соціального захисту
населеннярайонної,районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчого органу міської ради заяв з необхідними документами.

Якщо заяви та документинадсилаютьсяпоштою,днемподання
заявдляпризначеннякомпенсації вважається дата,зазначена на
поштовому штемпелі місця відправлення.

Уразіколидозаявнедоданівсі необхідні документи,
структурнийпідрозділзпитаньсоціальногозахистунаселення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органуміськоїрадиписьмовопротягомтрьохднівповідомляє
заявнику,якідокументислід подати додатково. Якщо вони будуть
поданінепізнішетрьохмісяцівздняодержаннятакого
повідомлення,днемподаннязаяв вважатиметься день їх прийняття
абовідправлення.{Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

6. Для призначення компенсації подаються такі документи:

1)фізичноюособою,яканадаєсоціальні послуги: { Абзац
першийпідпункту1пункту6іззмінами,внесенимизгідно з
Постановою КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

заява про згоду надавати соціальні послуги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її
здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки -
письмовеповідомленняособиіззазначеннямінформаціїпро
відсутністьтрудовоїкнижкитапроостаннємісцероботичи
отриманнядоходів; { Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 169 ( 169-2013-п ) від 20.03.2013 }

заявапронаданнязгодина проведення перевірки даних про
доходиособизвикористаннямвідомостейДержавногореєстру
фізичнихосіб-платниківподатків (з урахуванням вимог Закону
України "Про захист персональних даних") ( 2297-17 ); { Підпункт 1
пункту6доповненоабзацомзгіднозПостановоюКМN169
( 169-2013-п ) від 20.03.2013 }

2) особою,яка потребує надання соціальнихпослуг,абоїї
законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

заява про необхідність надання соціальних послуг;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

копіядовідкидоактаогляду медико-соціальною експертною
комісією(формаN157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня
2012р. N 577) ( z1509-12 ); { Абзац четвертий підпункту 2 пункту
6 в редакції Постанови КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

висновоклікарсько-консультаційноїкомісії про необхідність
постійногосторонньогодоглядутанездатністьособидо
самообслуговування(завиняткомінвалідів I групи, інвалідність
якихвстановленабезстроковотаякізгідно з довідкою до акта
огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного
стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма
затверджуються МОЗ; { Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

3) законнимпредставникомдитини,якапотребуєнадання
соціальних послуг:

заява про необхідність надання соціальних послуг;

копія свідоцтва про народження дитини;

висновок лікарсько-консультаційноїкомісіїпро необхідність
постійногосторонньогодоглядутанездатністьдитинидо
самообслуговування.

6-1.Для підтвердження відсутності даних про доходи фізичної
особи,яканадаєсоціальніпослуги, використовуються відомості
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, що отримані
впорядкущоквартальногоелектронного інформаційного обміну між
МінсоцполітикиіДФСзурахуваннямвимог,передбаченихдля
інформаціїз обмеженим доступом. Порядок обміну такою інформацією
затверджується Мінсоцполітики і ДФС.

Уразіколи фізична особа надає соціальні послуги за місцем
проживання,перебуванняособи, якій надаються соціальні послуги,
структурнийпідрозділзпитаньсоціальногозахистунаселення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органуміської ради готує та надсилає протягом двох днів запит до
структурнихпідрозділівзпитаньсоціального захисту населення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органу міської ради за місцем попереднього проживання, перебування
такої особи про одержання компенсації.

{Порядокдоповненопунктом6-1згідноз Постановою КМ N 428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

7.Структурнийпідрозділзпитаньсоціальногозахисту
населеннярайонної,районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчогооргануміськоїрадипротягомдесятиднівпісля
одержаннязаяв із необхідними документами розглядає їх та приймає
рішенняпропризначеннякомпенсаціїчипровідмовувїї
призначеннііззазначенням причини відмови та порядку оскарження
цьогорішення,прощо інформує заявника письмово протягом п’яти
днів після прийняття відповідного рішення.

{Пункт7вредакціїПостановиКМN428 ( 428-2014-п ) від
10.09.2014 }

8. Компенсація призначається:

начасвстановлення групи інвалідності - інвалідам I групи,
інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою
доактаоглядумедико-соціальною експертною комісією потребують
постійного стороннього догляду;

начас,протягомякогоособа,щоподалазаявупро
необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного
стороннього догляду.

{Пункт8в редакціїПостановиКМN428 ( 428-2014-п ) від
10.09.2014 }

9. Уразі зміни групи інвалідності компенсація призначається
в новому розмірі і виплачується зднязмінигрупиінвалідності
(якщорозмір збільшено) або з місяця,що настає за тим,в якому
встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

Перерахунокрозмірукомпенсаціїузв’язку із зміною групи
інвалідності особи, якій надаються соціальні послуги, здійснюється
структурнимпідрозділомзпитаньсоціального захисту населення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органуміськоїрадинапідставікопіїдовідки до акта огляду
медико-соціальноюекспертноюкомісією,яканадсилається
зазначеномупідрозділу, органами медико-соціальної експертизи без
поданнязаяв,зазначенихупункті6,і оформляється рішенням
структурногопідрозділузпитаньсоціального захисту населення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органу міської ради в установленому порядку. { Абзац другий пункту
9 в редакції Постанови КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Якщо дитина-інвалід післядосягненняпевноговікувизнана
інвалідом I,II або III групи,компенсація виплачується у новому
розмірі за заявою фізичної особи,яка надає соціальні послуги, та
представника дитинизднязміни групи інвалідності (якщо розмір
збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому дитині-інваліду
встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення
пенсійноговіку,визначеногостаттею26ЗаконуУкраїни"Про
загальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування" ( 1058-15 ),
абонастанняінвалідностізобов’язанавдесятиденнийстрок
повідомитиструктурномупідрозділуз питань соціального захисту
населеннярайонної,районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчогооргануміськоїради,якийпризначивкомпенсацію.
Компенсаціявиплачуєтьсятакій фізичній особі у новому розмірі з
дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо
вонауцейперіод надавала соціальні послуги. { Абзац четвертий
пункту9вредакціїПостановиКМN428(428-2014-п ) від
10.09.2014 }

Продовженнявиплатикомпенсаціїузв’язкуіз закінченням
строкунадання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю
отриманнясоціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється
напідставіподанихзаявразомізновимивисновками
лікарсько-консультаційноїкомісіїіоформлюєтьсярішенням
структурногопідрозділузпитаньсоціального захисту населення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органуміськоїрадив установленому порядку. { Абзац пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

10. Виплата компенсаціїтимчасовозупиняєтьсяуразі
пропущенняінвалідомчерговогопереоглядуорганами
медико-соціальноїекспертизиабодитиною-інвалідом-
лікарсько-консультаційними комісіями,ауразівизнаннязнову
інвалідомабодитиною-інвалідомпоновлюєтьсязднязупинення
виплати,але не більш як за один місяць.Якщо при цьому інваліду
встановленоіншугрупу,компенсаціязазазначенийперіод
виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

Якщо строкпереоглядупропущенозповажноїпричини,що
підтверджуєтьсяорганоммедико-соціальноїекспертизи
(лікарсько-консультаційноюкомісією),виплатакомпенсації
поновлюєтьсяздня її зупинення,але не більш як за три роки за
умови,що протягом цьогоперіодуособавизнанаінвалідомабо
дитиною-інвалідом.Замісяцьдозакінченнястрокувиплати
структурнийпідрозділзпитаньсоціальногозахистунаселення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органуміськоїрадизобов'язанийуписьмовій формі попередити
фізичну особу про причину припинення виплати.

11.Виплатакомпенсаціїпровадитьсящомісяцядо1 числа
місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні
послуги,ітриваєдодня припинення їх надання. { Абзац перший
пункту11іззмінами,внесенимизгідноз Постановою КМ N 428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Компенсація виплачуєтьсядержавнимипідприємствамиі
об'єднаннями зв'язку або через установиуповноваженихбанківза
письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

Уразізміниособою,якійнадаютьсясоціальніпослуги,
постійногомісцяпроживаннявиплатукомпенсаціїпровадить
відповіднийструктурнийпідрозділзпитань соціального захисту
населеннярайонної,районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчого органу міської ради за новим місцем проживання особи з
часу припинення виплат за попереднім місцем проживання.

Якщо особа,якій надавалися соціальні послуги,за висновком
органумедико-соціальноїекспертизи(лікарсько-консультаційної
комісії)вже не потребує постійного стороннього догляду,виплата
компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа
згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

12. Суми компенсації,не одержані своєчасно фізичною особою,
яка надає соціальні послуги,виплачуються за минулий час,але не
більш як за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням.

Якщо сумикомпенсаціїнеодержаніз вини органу,який їх
призначає тавиплачує,вонивиплачуютьсязаминулийчасбез
обмеженнябудь-якимстроком.Прицьомувиплата за минулий час
здійснюється виходячи з прожитковогомінімуму,затвердженогона
момент виплати.

Сумакомпенсації, що нарахована фізичній особі, яка надавала
соціальніпослуги,ізалишиласянедоотриманоюузв’язку з її
смертю,виплачується за весь період по день смерті включно членам
їїсім’ї(чоловік,дружина,діти),ау разі їх відсутності -
входитьдо складу спадщини. { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

13. Уразізбільшеннярозмірупрожитковогомінімуму
перерахунокрозмірукомпенсаціїздійснюєтьсяструктурним
підрозділомзпитаньсоціальногозахистунаселеннярайонної,
районноїум.Києві державної адміністрації, виконавчого органу
міськоїрадибезподаннязаявифізичноюособою,яканадає
соціальніпослуги,алезоформленнямвідповідного рішення про
перерахунок.Зазначенерішеннядолучаєтьсядоособової справи
фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

{Пункт13іззмінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

14. Виплатакомпенсаціїфізичнимособам,якінадають
соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за
рахунок коштів місцевих бюджетів.

15.Фізичніособи,якіодержують компенсацію, зобов'язані
повідомитиструктурніпідрозділизпитаньсоціального захисту
населеннярайонної,районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчогооргануміськоїради, що призначають ці виплати, про
обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати.
У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з
дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання
узв'язкузцимзайвихсумкомпенсаціїодержувачіповинні
відшкодуватиструктурним підрозділам з питань соціального захисту
населеннярайонної,районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчогооргануміськоїрадинадміру виплачені суми за весь
період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.
{ Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Якщоодержувачемкомпенсаціїприхованоабоподано
недостовірнідані,щовплинулонавстановленняправана
призначеннякомпенсаціїта визначення її розміру, внаслідок чого
булинадмірувиплаченікошти,структурнийпідрозділз питань
соціальногозахистунаселеннярайонної,районноїум.Києві
державноїадміністрації, виконавчого органу міської ради: { Пункт
15доповненоновимабзацомзгіднозПостановоюКМN428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки
їхповернення;{Пункт15доповненоновимабзацомзгідно з
Постановою КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

повідомляєотримувачукомпенсаційноївиплатипрообсяг
надмірувиплаченихкоштівтастрокиїх повернення; { Пункт 15
доповненоновимабзацомзгіднозПостановоюКМN428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

уразіврахування надміру виплачених коштів під час виплати
компенсаціїу наступних періодах проводить щомісячні відрахування
напідставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми,
щопідлягаєвиплаті. { Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Якщофізичнаособаотрималавинагородузароботу,яку
виконуваламеншекалендарногомісяця,виплатакомпенсаціїне
припиняється,аздійснюєтьсяперерахунокза фактичну кількість
днів,протягомякихнадавалисясоціальніпослуги.{ Пункт 15
доповненоновимабзацомзгіднозПостановоюКМN428
( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Якщофізичнаособа,якійнадаютьсясоціальніпослуги,
перебуватименасанаторно-курортномулікуванніабожна
стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку
фізичноїособи,яка надає соціальні послуги, виплата компенсації
тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної
особипропродовженнянаданнясоціальних послуг та довідок про
закінченняперебуваннянасанаторно-курортному лікуванні або на
стаціонарному лікуванні. { Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою КМ N 428 ( 428-2014-п ) від 10.09.2014 }

Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені
суми,вонистягуютьсявсудовомупорядкуна підставізаяви
структурногопідрозділузпитаньсоціального захисту населення
районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого
органу міської ради, що призначив компенсацію.

16.Структурніпідрозділизпитаньсоціальногозахисту
населеннярайонної,районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчогооргануміськоїради,щопризначають та виплачують
щомісячнукомпенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних
осіб, які надають соціальні послуги.