Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
13
грудня
2019

Грудневий перерахунок пенсій

   Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

Згідно із Законом України «Про Державний бю­джет України на 2019 рік» з 1 грудня 2019 р. роз­мір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшено з 1564 до 1638 грн.

У зв'язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено відповідні перерахунки пенсій.

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного в неї страхового стажу та із її заробітку, не дося­гає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пен­сію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Повний страховий стаж становить:

  • 20 років — для жінок та 25 років — для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено до 1 жовтня 2011 р. та яким після цієї дати не проводили перерахунку пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого піс­ля призначення (попереднього перерахунку) пенсії);
  • ЗО років — для жінок та 35 років — для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але після їм було проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначе­ний прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та до­плату за понаднормовий стаж визначають з урахуван­ням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з грудня такі пенсії перераховано.

Якщо розмір пенсії особи, обчислений за формулою, наведеною ст. 27 Закону України від 29.07.2003 р. № 1058-І\/ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), не перевищує роз-. міру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж визначають, ураховуючи розмір пенсії особи.

Перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (див. ч. З ст. 42 Закону № 1058).

Мінімальні пенсії шахтарям

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюєть­ся чинність Закону України «Про підвищення престижно­сті шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та сім років шість місяців (жінки) за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показ­ників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, вста­новлюється незалежно від місця останньої роботи в роз­мірі 80% заробітної плати (доходу) особи, визначеної від­повідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пен­сія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Отже, якщо шахтар не працює і його пенсія дорівнює трикратному розміру прожиткового мінімуму, встановле­ного для осіб, які втратили працездатність, то з грудня поточного року розмір його пенсії підвищується з 4692 до 4914 грн (1638 грнхЗ).

Працюючим шахтарям у разі подальшого звільнення з ро­боти та звернення до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідною заявою пенсію буде перераховано з дня, наступного за днем звільнення.

Мінімальний розмір пенсійної виплати Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 установлено: якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та ін­ших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає прожит­кового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомі­сячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Отже, з грудня 2019 р. пенсійна виплата не може бути менш ніж 1638 грн.

Щомісячна доплата до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів Розмір щомісячної доплати до пенсії в разі втрати году­вальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе­сійного захворювання, на кожного непрацездатного чле­на сім'ї з 1 грудня становить 1638 грн.

Пенсія в разі втрати годувальника Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону № 1058 пенсія в разі втрати году­вальника призначається в такому розмірі: на одного не­працездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком помер­лого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком померлого годуваль­ника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника при­значається в зазначених розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 (зі змінами) установлено: якщо щомісячний роз­мір пенсійної виплати, зокрема в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника (з урахуванням надба­вок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової до­помоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, уста­новлених законодавством, крім пенсій за особливі заслу­ги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), не досягає на одного непрацездатного члена сім'ї 100%, на двох — 120%, на трьох і більше — 150% прожиткового мінімуму, встанов­леного законом для осіб, які втратили працездатність, та­ким особам надається щомісячна державна адресна до­помога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

З 1 грудня 2019 р. у зв'язку зі збільшенням прожитко­вого мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цих пенсій відповідно
становлять: 1638 грн (1638 грн х 100%); 1965,60 грн (1638 грн х 120%); 2457,00 грн (1638 грн х 150%).

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ, не може бути нижчим від двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому з грудня 2019 р. цей розмір стано­вить 3276 грн (1638 грн х 2).

Перерахунок надбавок та підвищень Виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1638 грн), обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні випла­ти ветеранам війни і жертвам нацистських пересліду­вань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, дер­жавну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для пенсіонерів-військовослужбовців та в разі втрати го­дувальника, які були призначені членам їхніх сімей, над­бавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Підвищення до пенсій почесним донорам Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним доно­рам України встановлюється надбавка в розмірі 10% за­твердженого прожиткового мінімуму на одну особу в роз­рахунку на місяць.

Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 грудня 2019 р. становить 2027 грн, тому розмір надбавки до пен­сії почесним донорам України з грудня поточного року — 202,70 грн.

Перерахунок надбавок та підвищень до пенсій, якщо їх­ній розмір визначається від прожиткового мінімуму, про­водиться усім пенсіонерам, які їх мають, та незалежно від

того, працює пенсіонер чи ні.

Збільшення максимального розміру пенсії

Статтею 27 Закону № 1058 установлено, що макси­мальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підви­щень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Отже, з грудня 2019 р. максимальний розмір пенсії становить 16380 грн.

Мінімальна пенсійна виплата оо&бам з інвалідністю внаслідок війни Відповідно до абзацу другого п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 656 «Про встанов­лення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойо­вих дій» (зі змінами) встановлюється мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю внаслідок війни через установлення щомісячної державної адресної допомоги.

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії при­значається, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, ці­льової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає, зокрема, в осіб з інвалідністю внаслідок війни:

для осіб з інвалідністю І групи — 10647,00 грн (1638 грн х 650%);

для осіб з інвалідністю II групи — 8599,50 грн (1638 грн х 525%);

для осіб з інвалідністю III групи — 5896,80 грн (1638 грн х 360%).

Отже, з 1 грудня п. р. проведено також перерахунок пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни (збільшено розмір державної адресної щомісячної допомоги).