Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Квітневий автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенчіонерам
07
травня
2020

Квітневий автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенчіонерам

 Якщо після призначення пенсії особа продовжує працювати

Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА.

 Частиною 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхування» встановлено порядок проведення пе­рерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пен­сій продовжує працювати.
Уже третій рік поспіль щороку з 1 квітня без додаткового звер­нення працюючих пенсіонерів органами Пенсійного фонду прово­диться перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня поточного року набули право на проведення перерахунку пенсії з урахуван­ням набутого ними після призначення (попереднього перерахун­ку) пенсії страхового стажу і з дотриманням певних умов та у разі доцільності — то і заробітку.


 Вже протягом квітня 2020 р. пен­сіонери отримають свій підвище­ний розмір пенсії. І як передбачено Законом України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), сума збільшення пенсії у кожного пенсіонера своя, оскільки має значення, який страховий стаж є у особи та з яким заробітком вона працювала.

Нагадаємо, що порядок прове­дення перерахунку пенсії без до­даткового звернення особи відпо­відно до ч. 4 ст. 42 Закону № 1058 затверджено постановою правлін­ня Пенсійного фонду України від 18.05.2018 р. № 10-1 (далі — Порядок).

 У Порядку визначено, що обчис­лення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії згідно з цією статтею, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

А тепер розглянемо конкретні си­туації.

Якщо особа за період після призначення чи

попереднього перерахунку пенсії набула не менше 24 місяців страхового стажу.

Якщо за два роки роботи після призначення чи попереднього пе­рерахунку пенсії особа набула не менше 24 місяців страхового ста­жу. перерахунок провадиться з урахуванням цього страхового стажу.

Крім того, визначається, чи вар­то залишити той заробіток, що і був при призначенні (попередньо­му перерахунку) пенсії, чи потріб­но врахувати заробіток, який вона отримала за роботу після призна­чення (попереднього перерахун­ку) пенсії. При цьому заробітна плата враховується за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 Закону № 1058. А це: за весь період страхового стажу почина­ючи з 1 липня 2000-го до 29 люто­го 2020 р. Або за будь-які 60 ка­лендарних місяців страхового ста­жу поспіль до ЗО червня 2000 р. незалежно від перерв та за весь період страхового стажу почина­ючи з 1 липня 2000-го до 29 люто­го 2020 р.

Незалежно від того, дорахують лише страховий стаж чи стаж і за­робіток, при обчисленні пенсії враховується той показник серед­ньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призна­чення (попереднього перерахунку) пенсії пенсіонера (залежно від ча­су виходу на пенсію, враховуючи норми законодавства, в тому числі і постанову Кабінету Міністрів Ук­раїни від 20.02.2019 р. № 124 «Пи­тання проведення індексації пен­сій у 2019 році», де відбулося збільшення показника середньої заробітної плати на 1,17, — 3764,40 грнх 1,17).

Якщо протягом двох років

страховий стаж особи становив менше 24 місяців.

Якщо пенсіонер після призначен­ня (перерахунку) пенсії набув мен­ше 24 місяців страхового стажу, пе­рерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього пере­рахунку) пенсії з урахуванням стра­хового стажу, набутого після її при­значення (попереднього перера­хунку).

Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. Тобто заробі­ток, який вона отримувала після призначення (попереднього пере­рахунку) пенсії, в даному випадку не враховується.

Розглянемо на прикладах варіанти перерахунку пенси.

Приклад 1. Чоловіку пенсію було призначено в липні 2017 р. (стаж зараховано до 30.06.2017 р.). Піс­ля призначення пенсії працював, але після спливу двох років (у липні 2019-го) за перерахунком пенсії до органів Пенсійного фонду не звер­тався. Страховий стаж станом на 1 березня 2020 р. з урахуванням дорахованих 32 місяців (за даними реєстру страхувальників Держав­ного реєстру загальнообов'язко­вого державного соціального стра­хування) становив 39 років шість місяців.

Можливі варіанти перерахунку:

  • дорахувати страховий стаж, заробіток не змінювати;
  • по стажу та заробітку за будь- які 60 календарних місяців страхо­вого стажу поспіль до ЗО червня 2000 р. незалежно від перерв та за весь період страхового стажу після 1 липня 2000 до 29 лютого 2020 р. із застосуванням показника сер° - ньої заробітної плати (доходу який враховувався під час попе­реднього перерахунку пенсії 4404,35 грн (3764,40 грн х 1,17);
  • по стажу та із заробітної плати за весь період страхового стажу після 1 липня 2000 до 29 лютого 2020 р. із застосуванням показника середньої заробітної плати (дохо­ду), який враховувався під час пе­рерахунку пенсії 4404,35 грн (3764,40 грн х 1,17), та відмовитися від заробітку за 60 місяців до 1 лип­ня 2000 р.

Обирається найбільш вигідний варіант. Якщо після призначення пенсії особа працювала з меншим заробітком, ніж той, з якого було визначено розмір пенсії, та у разі врахування заробітку за набутий стаж зменшується його коефіцієнт. Тож у такому випадку дораховуєть­ся лише страховий стаж, набутий
після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Заробіток за­лишається без змін.

Тобто щоб розмір пенсії в резуль­таті проведеного перерахунку сут­тєво збільшився, потрібно, аби піс­ля призначення пенсії особа пра­цювала з вищим заробітком, ніж той, з якого визначено розмір її пенсії.

Отже, чим вищий заробіток отри­мувала особа після призначення пенсії, тим на більший розмір під­вищення пенсії вона може розрахо­вувати.

Приклад 2. Чоловіку пенсію призначено в грудні 2017 р. зі страховим стажем 38 років. Після призначення пенсії працював менше двох років (звільнився з роботи через 13 місяців після призначення пенсії). Права на автоматичний перерахунок із квітня 2019 р. він не мав, оскільки від часу призначення пенсії не минуло двох років.

Згідно з частиною 1 ст. 24 Зако­ну № 1058 страховий стаж — пері­од (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страху­ванню та за який щомісяця спла­чені страхові внески в сумі не мен­шій, ніж мінімальний страховий внесок.

Два роки після призначення пен­сії вже спливли, але набутий осо­бою страховий стаж є меншим за 24 місяці, тож, ураховуючи норми ч. 4 ст. 42 Закону № 1058, у даному випадку можливий лише один варі­ант перерахунку з 1 квітня 2020 р. з урахуванням страхового стажу, на­бутого після призначення пенсії іа

робітної плати, з якої її було при­гачено.

Приклади, коли перерахунок пенсії проводитиметься за заявою пенсіонера

Якщо пенсіонер, який продовжу­вав працювати, набув стажу, до­статнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону № 1058 (на рівні прожиткового мінімуму, вста­новленого для непрацездатних осіб — 35 років страхового стажу для чоловіків та ЗО років страхово­го стажу — для жінок, чи набув пра­во на мінімальну пенсію як шах­тар), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії не­залежно від того, скільки часу ми­нуло після призначення (поперед- нього перерахунку) пенсії, з ураху­ванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перера­ховано) пенсію.

Приклад. Пенсію за віком чолові­кові призначили у квітні 2019 р. за страхового стажу 34 роки (зарахо­вано стаж до 31 березня 2019 р.). Право на автоматичний перераху­нок з 1 квітня 2020 р. він не набув, оскільки не пройшло два роки після призначення йому пенсії. У квітні 2020 р. страховий стаж цього чоло­віка становив 35 років (до березня 2020 р. включно).

Тому для проведення перерахун­ку пенсії йому потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду з відповідною заявою (є можливість подати заяву засобами поштового зв'язку чи че­рез вебпортал Пенсійного фонду України, заповнивши бланк відпо­відної заяви).

Під час перерахунку буде врахо­вано набутий особою після призна­чення пенсії страховий стаж, а за­робіток залишиться без змін.

Зауважимо, що за умови звер­нення до територіального управ­ління Пенсійного фонду будуть пе­рераховуватися пенсії і тим працю­ючим пенсіонерам, які на 1 березня 2020 р. не набули права на прове­дення автоматичного перерахунку пенсії.

Приклад. Пенсію призначили у червні 2018 р. за страхового ста­жу 36 років (зараховано стаж до 31 травня 2018 р.). На 1 березня 2020 р. не пройшло два роки піс­ля призначення пенсії, тому під­стави для автоматичного перера­хунку пенсії відсутні. Перерахунок пенсії буде проведено при звер­ненні пенсіонера до територіаль­ного управління Пенсійного фон­ду з відповідною заявою (після спливу 24 місяців починаючи з червня 2018 р.).

В обох наведених прикладах пе­рерахунок пенсії буде проведено зі строків, установлених ст. 45 Закону № 1058 (з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за пе­рерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними доку­ментами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступ­ного місяця, якщо заяву з усіма не­обхідними документами подано ним після 15 числа). О Чи перераховується пенсія,

■ якщо пенсіонер за віком на пільгових умовах не продовжу­вав працювати, при цьому після призначення пенсії, наприклад, здійснював догляд за престарі­лою особою?

Ні. Така особа права на перераху­нок пенсії не матиме, адже після призначення (попереднього пере­рахунку) пенсії вона не продовжу­вала працювати.

І ще один важливий нюанс.

Частиною 2 ст. 24 Закону № 1058 передбачено, що за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 ви­робництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабіне­том Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пен­сію на пільгових умовах, до страхо­вого стажу додатково зараховуєть­ся по одному року.

Враховуючи те. шо пільговий Стаж підтверджується уточнюючок? довідкою підприємства та за ре­зультатами атестації робочого міс­ця. для проведення перерахунку пенсії з урахуванням пільгового стажу пенсіонер має звернутися до територіального управління Пен­сійного фонду із заявою, пільговою довідкою та наказом про атестацію його робочого МІСЦЯ. У цьому ви­падку перерахунок також буде про­ведено зі строків, установлених ст. 45 Закону № 1058 (з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необ­хідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо за­яву з усіма необхідними докумен­тами подано ним після 15 числа).

Кому пенсію не буде перераховано

Не передбачено перерахунок пенсій за вислугу років, призначе­них на умовах, передбачених За­коном України «Про пенсійне за­безпечення», якщо одержувачі та­ких пенсій не ДОСЯгли ВІКУ, вста­новленого ст. 26 Закону № 1058. Це: педагоги, медичні працівники, працівники авіації та працівники інших професій, робота на яких призводить до втрати працездат­ності до досягнення особами пен­сійного віку.

Пенсія за вислугу років призна­чається та виплачується при звіль­ненні з роботи за спеціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років. Та навіть коли особа після призначення пенсії працює не за спеціальністю, її пенсію пере­рахують лише після того, коли во­на досягне пенсійного віку, вста­новленого ст. 26 Закону № 1058. Для проведення перерахунку пен­сії переводитися з пенсії за вислу­гу років на пенсію за віком необо­в'язково.