Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
20
травня
2020

Перерахунок пенсій травня 2020 року

Роз 'яспює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

 Частиною 2 ст. 42 Закону України 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — За­кон № 1058) передбачено проведення щорічного перерахунку пен­сій, так званої індексації пенсій, у зв'язку зі зростанням середньої | заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховуєть­ся для обчислення розміру пенсії. Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України. 

 У 2020 р. такий перерахунок пенсій здійснюється з 1 травня.

Це визначено постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціаль­ної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», якою внесе­но зміни до вже застосованого у 2019 р. Порядку проведення перера­хунку пенсій, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. № 124 (далі — Порядок № 124).

Пунктом 2 постанови № 251 вста­новлено, що у 2020 р. перерахунок пенсій згідно з Порядком N° 124 про­водиться із застосуванням коефіці­єнта збільшення показника серед­ньої заробітної плати (доходу) в Ук­раїні, з якої сплачено страхові внес­ки, який ураховується для обчислен­ня пенсії, в розмірі 1.11.

Якщо ж розмір підвищення в ре­зультаті зазначеного перерахунку пенсії не досягає 100 грн, установ­люється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Ця доплата враховується під час подальших перерахунків пенсії.

 Перерахунку підлягають пенсії, обчислені:

   

  • за Законом України № 1058;
  • відповідно до ст. 54 та 59 Закону України від 28.02.91 р. № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист гро­мадян, які постраждали внаслідок Чорнрбильської катастрофи» (далі — Закон № 796);
  • пенсії по інвалідності військово­службовцям строкової служби та членам їхніх сімей у зв'язку з втра­тою годувальника, обчислені за За­коном України від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпе­чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262).

 При цьому встановлено: якщо щомісячний розмір пенсійних ви­плат з урахуванням надбавок, під­вищень, додаткових пенсій, цільо­вої грошової допомоги, сум індек­сації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених за­конодавством (крім пенсій за особ­ливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призна­чену відповідно до Закону № 1058 з урахуванням страхового стажу: у чоловіків — 35, а у жінок — ЗО років, не досягає 2100 грн, таким пенсіо­нерам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначе­ного розміру.

Ця доплата враховується під час подальших перерахунків пенсії.

Важливо. На коефіцієнт 1,11 збільшується показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховується для обчислення пенсії, станом на 1 жовтня 2017 р., збільшений з 1 березня 2019 р. на 1,17.

Показник у розмірі 4888,83 грн (3764,40 грн х 1,17 х 1,11) за­стосовується для пенсій, об­числених:

  • за Законом № 1058;
  • відповідно до ст. 59 Закону № 796 у розмірі відшкодування фак­тичних збитків військовослужбов­цям, зокрема військовозобов'яза­ним, призваним на військові збори, які брали участь у ліквідації наслід­ків Чорнобильської катастрофи, ін­ших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуван­ням ядерної зброї під час прохо­дження військової служби (військо­вих зборів) і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, та пенсії у зв'язку з втратою годувальника за таких осіб;
  • за Законом № 2262 для осіб з інвалідністю з числа військовослуж­бовців строкової служби та членам їхніх сімей у зв'язку з втратою году­вальника.

Під час обчислення пенсій відпо­відно до ст. 54 Закону № 796 у роз­мірі відшкодування фактичних збит­ків, крім військовослужбовців (вій­ськовозобов'язаних) та пенсії у зв'язку з втратою годувальника за таких осіб із числа осіб з інвалідніс­тю — учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ура­ховується показник 1206,25 грн (928,81 грнх 1,17 х 1,11).

Слід нагадати, що розмір пенсії за Законом № 1058 визначається, враховуючи індивідуальні показни­ки особи, а саме коефіцієнти стра­хового стажу та заробітку. При цьо­му застосовується величина оцінки одного року страхового стажу — 1% (визначена ст. 25 цього Закону на дату проведення перерахунку пенсій).

Розмір пенсії по інвалідності військо­вослужбовцям строкової служби ви­значається у відсотках (40—100% — залежно від групи та причини інва­лідності) від середнього заробітку (враховуючи індивідуальний коефіці­єнт заробітку особи).

Пенсії по інвалідності, що настале внаслідок каліцтва чи захворюванні внаслідок Чорнобильської ката строфи, для осіб із числа учасникії ліквідації наслідків аварії на Чорно бильській АЕС і пенсії у зв'язку : втратою годувальника з числа учас ників ліквідації наслідків аварії н; Чорнобильській АЕС визначається ■ розмірі відшкодування фактични збитків (у відсотках) за формулою визначеною у Порядку обчисленн пенсій особам, які постраждал внаслідок Чорнобильської ката строфи, затвердженому постано вою Кабінету Міністрів України ві, 23.11.2011 р. № 1210.

Розглянемо перерахунок пенсій на конкретних прикладах

Приклад 1. Чоловік отримує пен сію за віком із 2013 р. та має 37 рокі страхового стажу і коефіцієнт зарс бітку, з урахуванням якого визнані ється розмір його пенсії, становиі 2,22000.

З березня 2019 р. розмір пенсії бу­ло визначено із застосуванням се­редньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній по­казник за 2014-й, 2015-й та 2016 р. (3764,40 грн), збільшеного на 1,17, та величини оцінки одного року стра­хового стажу в розмірі 1% (коефіці­єнт стажу дорівнює 0,37000).

Розмір пенсії до 01.05.2020 р.:

3764,40 грн х 1,17 х 2,22000 х х 0,37000 = 3617,73 грн.

32,76 грн — доплата за два роки страхового стажу понад 35 років (1638 грн* х 2%).

Загальний розмір пенсії — 3650,49 грн.

Розмір пенсії з 01.05.2020 р.:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 2,22000 х х 0,37000 = 4015,68 грн.

32,76 грн — доплата за два роки страхового стажу понад 35 років (1638 грн* х 2%).

Загальний розмір пенсії після пе­рерахунку — 4048,44 грн.

У результаті травневого перера­хунку розмір пенсії збільшився на 397,95 грн.

Приклад 2. Жінка отримує пенсію за віком та має ЗО років страхового стажу і коефіцієнт заробітку, з ура­хуванням якого визначається роз­мір її пенсії, становить 1,95156. З березня 2019 р. розмір пенсії ви­значено із застосуванням серед­ньої заробітної плати 3764,40 грн, збільшений на 1,17, та величини оцінки одного року страхового ста­жу в розмірі 1% (коефіцієнт стажу жінки — 0,30).

Розмір пенсії до 01.05.2020 р.:

3764,40 грн х 1,17 х 1,95156 х 0,30 = = 2578,60 грн.

Підвищення розміру пенсії у роз­мірі 15% за більш пізній вихід на пенсію — 386,79 грн (2578,60 грн х х 15%).

Загальний розмір пенсії до пере­рахунку — 2965,39 грн.

Розмір пенсіїз 01.05.2020 р.:

3764,40 грн х 17 х 1,11 х 1,95156 х 0,30 = 2862,25 грн.

Підвищення розміру пенсії у роз­мірі 15% за більш пізній вихід на пенсію — 429,34 грн (2862,25 грн х х 15%).

Загальний розмір пенсії після пе­рерахунку — 3291,59 грн.

Таким чином, у результаті травне­вого перерахунку розмір пенсії збільшився на 326,20 грн.

Приклад 3. Особа з інвалідністю 2-ї групи внаслідок захворювання, отриманого у зв'язку з роботою щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Середньомісячний коефіці­єнт зарплати, який ураховано під час обчислення пенсії, — 7,45210. Пенсію призначено відповідно до Порядку обчислення пенсій осо­бам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за­твердженого постановою КМУ від 23.11.2011 р. № 1210, у розмірі від­шкодування фактичних збитків (70%). Застосовано показник се­редньої зарплати (дохід) у серед­ньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р., — 928,81 грн.

Розмір пенсії до 01.05.2020 р.

928,81 грн х 1,17x7,45210x70% = 5668,78 грн.

Розмір щомісячної додаткової пен­сії за шкоду, заподіяну здоров'ю, — 379,60 грн.

Отже, загальний розмір пенсії до перерахунку — 6048,38 грн.

Розмір пенсіїз 01.05.2020 р.

928,81 грн х 1,17х 1,11 х7,45210х х 70% = 6292,35 грн.

Розмір щомісячної додаткової пен­сії за шкоду, заподіяну здоров'ю, не змінюється — 379,60 грн.

Отже, загальний розмір пенсії піс­ля перерахунку — 6671,95 грн.

У результаті травневого перера­хунку розмір пенсії збільшився на 623,57 грн.

Приклад 4. Особа з інвалідністю 2-ї групи внаслідок захворювання (каліцтва), отриманого під час про­ходження строкової військової служби. Коефіцієнт заробітку — 1,89522.

Розмір пенсії до 01.05.2020 р.

3764,40 грн х 1,17 х 1,89522 х 60% = = 5008,33 грн.

Розмір пенсіїз 01.05.2020 р.

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 1,89522 х х 60% = 5559,25 грн.

У результаті травневого перера­хунку розмір пенсії збільшився на 550,92 грн.

Приклад 5. Жінка 1952 р. наро­дження отримує пенсію за віком із 2007р. та має 37 років страхового стажу і коефіцієнт заробітку, з урахуванням якого визначається розмір її пенсії, становить 0,88250.

Розмір пенсії до 01.05.2020 р.

3764,40 грн х 1,17 х 0,88250 х 0,37 = = 1438,12 грн.

Враховуючи те, що розмір пенсії, визначений з урахуванням заробіт­ної плати та страхового стажу цієї жінки, яка вже досягла 65-річного ві­ку та має не менше ЗО років страхо­вого стажу, не досягає 40% мінімаль­ної заробітної плати, пенсію із січня 2020 р. як непрацюючій особі було встановлено у розмірі 1889,20 грн (4723 грн х 40%).

За 17 років страхового стажу по­над 20 років установлено доплату за

понаднормовий стаж у розмірі 17% від розміру пенсії — 1438,12 грн (244,48 грн). Отже, загальний розмір пенсії — 2133,68 і рн.

Розмір пенсії після 01.05.2020 р.

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 0,88250 х х 0,37= 1596,32 грн.

При цьому основний розмір пенсії залишається на рівні 40% мінімаль­ної заробітної плати — 1889,20 грн (4723 грн х 40%).

Доплату за 17 років понаднормо­вого стажу визначено як 17% пере­рахованого розміру пенсії — 1596,32 грн (271,37 грн).

Загальний розмір пенсії після пе­рерахунку становить 2160,57 грн.

Розмір пенсії збільшився менше ніж на 100 грн (лише на 26,89 грн), тому встановлено доплату до 100 грн, яка буде враховуватися під час подальших перерахунків пенсії (2133,68 грн + 100 грн).

Враховуючи те, що жінка мала невисокий заробіток, загальний розмір її пенсії становитиме 2233,68 грн.

Чи перераховуються з травня спеціальні пенсії?

Так, ці пенсії підлягають перера­хунку, але перераховується лише та частина пенсії, яка обчислена за нор­мами Закону № 1058.

Якщо розмір пенсії, обчислений згідно із Законом № 1058, буде біль­шим від розміру пенсії, обчисленого на підставі спеціальних законів, про­водиться автоматичне, без звернен­ня особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом № 1058, за матеріалами пенсійних справ.

Але у подальшому такі особи у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду Украї­ни для переведення на пенсію/що­місячне довічне грошове утриман­ня за нормами спеціальних законів, з установленням розміру пен­сії/щомісячного довічного грошо­вого утримання, отримуваного до такого автоматичного переведен­ня. При цьому переведення відбу­деться з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла від­повідна заява.

Слід нагадати, що після проведе­ного перерахунку розмір пенсії не може перевищувати 10 прожитко­вих мінімумів для непрацездатних осіб, а це на сьогодні 16380 грн.