Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
15
липня
2020

Липневий перерахунок пенсій

Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» із 1 липня 2020 р. розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшено з 1638 до 1712,00 грн.
У зв'язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено відповідні перерахунки пенсій.


Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмір пенсії особи, обчис­лений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та з її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий* стаж осо­бі встановлюють на рівні прожитко­вого мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожит­кового мінімуму.

Якщо ж страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначений прожитковий мінімум (крім пенсій, призначених почина­ючи з 2018 р., для осіб, які не досяг- ли 65-річного віку).

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понад­нормовий стаж визначають з ураху­ванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з липня такі пенсії перераховано.

Якщо розмір пенсії особи, обчис­лений за формулою, наведеною у ст. 27 Закону України від 09.07.2003р. № 1058 'Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами, далі — Закон № 1058), не перевищує розміру прожиткового мі­німуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж визначають, ураховуючи розмір пенсії особи.

Важливо. Перерахунок мінімаль­ного розміру пенсії та доплати за по­наднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перераху­нок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться

(див. ч. З ст. 42 Зако­ну № 1058).

Мінімальні пенсії шахтарям

Чи перераховано мінімальні розмі­ри пенсії шахтарям?

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону Ук­раїни «Про підвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначе­них осіб, які відпрацювали на підзем­них роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, про­фесій, посад і показників, затвер­дженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80% за­робітної плати (доходу) особи, ви­значеної відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожит­кового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Отже, якщо шахтар не працює та його пенсія за віком у тому числі на пільгових умовах встановлена у трикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, то з липня поточного року його розмір підви­щився з 4914 грн (1638 грн х 3) до 5136 грн (1712 грн хЗ).

Працюючим шахтарям у разі по­дальшого звільнення з роботи та звернення до управління Пенсійного фонду України за місцем проживан­ня з відповідною заявою пенсія буде перерахована з дня, наступного за днем звільнення.

Мінімальний розмір пенсійної виплати

Постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 26.03.2008 р. N9 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (далі — постанова № 265) установлено: якщо щомісячний роз- ^тр

надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інші'> доплат, уста­новлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким осо­бам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не виста­чає до зазначеного розміру.

Отже, з липня 2020 р. пенсійна ви­плата з урахуванням надбавок і під­вищень (якщо на них має право осо­ба) не може бути менше 1712 грн.

Щомісячна доплата до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів Розмір щомісячної доплати до пен­сії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випад­ку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непраце­здатного члена сім'ї з 1 липня стано­вить 1712 грн.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника залежить від страхово­го стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст 37 Закону № 1058 пен­сія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі; на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком померлого годуваль­ника; на двох та більше непрацездат­них членів сім'ї — 100% пенсії за ві­ком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначаєть­ся в зазначених розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни № 265 (зі змінами) установле­но, що у разі, коли щомісячний роз­мір пенсійної виплати, зокрема в осіб, яким призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошо­вої допомоги, сум індексації та ін­ших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за осо­бливі заслуги перед Україною та що­місячної доплати до пенсії у зв 'язку з втратою годувальника членам сімей
шахтарів, смерть яких настала вна­слідок нещасного випадку на вироб­ництві або професійного захворю­вання), не досягає на одного непра­цездатного члена сім'ї 100%, на двох — 120%, на трьох і більше — 150% прожиткового мінімуму, вста­новленого законом для осіб, які втратили працездатність. такимм особам надається щомісячна дер­жавна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

З 1 липня 2020 р. у зв'язку зі збіль­шенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної до­помоги мінімальні розміри цих пен­сій відповідно становлять: 1712 грн (1712 грн X 100%); 2054,40 грн (1712 грн X 120%); 2568,00 грн (1712 грн X 150%).

Мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника, яка призна­чається членам сімей військово­службовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій­ськової служби, та деяких інших осіб» (зі змінами), не може бути нижче двох розмірів прожиткового мініму­му для осіб, які втратили працездат­ність. Тому з липня 2020 р. — це 3424 грн (1712 грнх2).

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи з нового розміру про­житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 1712 грн, обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні випла­ти ветеранів війни і жертв нацист­ських переспідувань, пенсію за осо­бливі заслуги перед Україною, дер­жавну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для пенсіонерів-військовослужбовців та у зв'язку з втратою годувальника, які призначе­ні членам їхніх сімей, надбавки на ут­риманців відповідно до Закону Украї­ни Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Підвищення до пенсій почесним донорам

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10% від затвер­дженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Розмір такого прожиткового міні­муму з 1 липня 2020 р. становить 2118 грн.

Тому розмір надбавки до пенсії по­чесним донорам України з липня по­точного року — 211,80 грн.

Важливо. Перерахунок надбавок та підвищень до пенсій, якщо їхній розмір визначається від прожитко­вого мінімуму, проведено всім пен­сіонерам, які їх мають, та незалежно від того, працює пенсіонер чи ні.

Збільшення максимального розміру пенсії

Статтею 27 Закону № 1058 вста­новлено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, під­вищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за осо­бливі заслуги перед Україною, індек­сації та інших доплат до пенсії, вста­новлених законодавством, крім до­плати до надбавок окремим катего­ріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може пере­вищувати десяти прожиткових міні­мумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тож із лип­ня максимальна пенсійна виплата становить 17120 грн.

Відповідно до абзацу 2 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010р. № 565»Про встановлення щомісячної державної допомоги до пенсії особам з ін­валідністю внаслідок війни та учас­никам бойових дій» (зі змінами) встановлюється мінімальна пенсій­на виплата особам з інвалідністю внаслідок війни шляхом установ­лення щомісячної державної адрес­ної допомоги.

Щомісячна державна адресна до­помога до пенсії призначається в ра­зі, коли щомісячний розмір пенсій­них виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільо­вої грошової допомоги, сум індекса­ції та інших доплат до пенсій, уста­новлених законодавством, крім пен­сій за особливі заслуги перед Украї­ною) не досягає, зокрема, у осіб з ін­валідністю внаслідок війни та учас­ників бойових дій:

для осіб з інвалідністю І групи — 650% X 1712,00 грн= 11128,00 грн;

для осіб з інвалідністю І! групи — 525% X 1712,00 грн = 8988,00 грн;

для осіб з інвалідністю III групи — 360% X 1712,00 грн = 6163,20 грн;

учасників бойових дій — 165% х X 1712,00 грн = 2824,80 грн.

Тож із 1 липня поточного року про­ведено також перерахунок пенсій особам з Інвалідністю внаслідок вій­ни (збільшено розмір державної ад­ресної щомісячної допомоги).