Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
28
травня
2021

ПКМУ від 19 травня 2021р. № 505

Деякі питання призначення житлових субсидій
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що:
1) розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:
надавалася у грошовій безготівковій формі;
була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень (будинків); індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщені особи);
була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.
Рішення про призначення житлових субсидій домогосподарствам без звернень громадян приймається на підставі інформації Міністерства фінансів за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій у квітні 2021 р. на відповідність вимогам підпунктів 1248-10 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390);
2) заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, подані за формами, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики від 2 травня 2018 р. № 604, - в редакції наказу Міністерства соціальної політики від 17 травня 2021 р. № 242, залишаються дійсними.
3. Національній соціальній сервісній службі, обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити оновлення до 1 вересня 2021 р. в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб для призначення житлової субсидії на наступний період, а також проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо зміни порядку призначення житлових субсидій.
4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити інформування громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років і яким її призначення на наступний період проводиться без звернення, про необхідність повідомлення до 1 вересня 2021 р. органам соціального захисту населення про наявність умов, за яких житлова субсидія не призначається, що визначені у пункті 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 травня 2021 року.

Прем'єр-міністр України                    Д. Мигаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2021 р. № 505ЗМІНи, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161, № 37, ст. 1208, № 89, ст. 2888; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420):
1) в абзаці першому пункту 3:
у першому реченні слова “та витрати на комунальні послуги” замінити словами “, витрати на комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”;
у другому реченні слова “до закінчення періоду, на який призначено житлову субсидію” замінити словами “протягом трьох місяців після смерті одержувача”;
2) у першому реченні абзацу другого пункту 9 слова “за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заява),” замінити словами і цифрою “за формою згідно з додатком 1 (далі - заява)”;
3) в абзаці сьомому пункту 11 слова “за формою, встановленою Мінсоцполітики” замінити словами і цифрою “за формою згідно з додатком 2”;
4) у пункті 14:
у підпункті 3:
в абзаці дев’ятому слова “первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі - складні життєві обставини);” замінити словами “, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі - складні життєві обставини).”;
після абзацу дев’ятого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
“Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - п’ятим цього підпункту, також призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії:”.
У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;
в абзаці дванадцятому слова “протягом двох місяців підряд” замінити словами “протягом кварталу, що передує кварталу”;
у підпункті 8 слова “крім житла, яке розташоване” замінити словами “крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості,”;
у підпункті 9 слова і цифри “перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому призначається житлова субсидія” замінити словами і цифрами “перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації”;
5) абзац п’ятий пункту 46 виключити;
6) в абзаці другому пункту 78 слова “шостому - дванадцятому” замінити словами “шостому - одинадцятому”;
7) абзац шостий пункту 90 виключити;
8) в абзаці третьому пункту 100 слова і цифри “із числа осіб з інвалідністю I групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд,” виключити;
9) доповнити Положення додатками 1 і 2 такого змісту:

“Додаток 1
до Положення
ЗАЯВА 
про призначення та надання житлової субсидії

Додаток 2
до Положення
ДЕКЛАРАЦІЯ 
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.”
2. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420:
1) абзац дев’ятий пункту 4 виключити;
2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
“доходи від розміщення депозитів.”.
3. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” виключити.